Just LIVE like there was no tomorrow!!

Říjen 2009

Váhavě o Ústavě republiky České

31. října 2009 v 12:03 | P. Bloody |  Slovo občanské
Všichni víme co to je, málokdo už ale ví, co v ní je. A měl by to vědět každý, alespoň základy o ní.

Je to základní právní dokument,nejvyšší zákon, odvíjí se od ní celý právní řád státu. A pakliže se tomu tak neděje, musí zasáhnout nezávislá soudní moc, v tomto případě je to Ústavní soud ČR. A v nedávné době jsme se přisvědčili, že to doopravdy funguje:), když náš ústavní soud udělal na poslance ,,bububu!" nebo spíš ,,Tytyty! Ústava ČR není hračka, pánové. Její změna je možná je ústavním zákonem a to není jen tak!"
Do ústavy se šťourat nesmí. Tedy smí, ale jen v omezené míře a za přísného dodržování ústavního pořádku. Ústavní pořádek tvoří Listina základních lidských práv a svobod, samotná Ústava ČR a ústavní zákony. Tento pořádek nesmí být narušen, protože by mohlo dojít k pohmoždění demokracie ve státě. Co je dále dobré vědět, je, že má trnto právní unikát 8 hlav (takové roztomilé dráče je to;)!)a obsahuje dohromady 113 článků. Ústava v podobě, jak ji známe, nabyla právní účinnosti v den vzniku samostatného českého státu, což je poměrně logické, ale jsou i lidé, kteří si nevzpomenou ani na to. (datum už, doufám, každý zná, ale pro jistotu - 1.1.1993) Ale Parlamentem byla schválena už 16.12.1992. A kdyby to někoho natolik zajímalo (jako kupříkladu mně), ve Sbirce zákonů ČR byla uvedena pod č.1/1993 Sb. Nezapomínejme také na slavnou Preambuli (autorem je bývalý a zároveň náš první český president V. Havel), což je slavnostní slib věrnosti občanů ČR státnosti, zemím Koruny České, ČR a jejím tradicím. Je na tom trochu na prd to, že nikdo nic nepřísahá ani neslibuje - jakmile se člověk stane občanem ČR(což je ve většině případů narozením), automaticky se tímzapřísahá. :D logika jde někdy stranou.. i v ústavách, bohužel.

Pojďme se ale té ,,dračici" podívat blíže do jejích osmi hlav!

V Hlavě I. jsou uvedena základní ustanovení. Zde je ČR určena jako svrchovaný, demokratický, jednotný právní stát.
Je zde také uvedeno rozdělení státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Státní moc je možné vykonávat i přímo, pak se jedná o referendum. Háček je zase v tom, že referendum smí být uspořádáno jen v případech, které stanoví ústavní zákon. Takže to, o čem může hlasovat a rozhodovat lid je také právně ošetřené a přísně vymezené. Pokud vím, hned tak se nějaké referendum vypisovat nebude, ty případy jsou vážně výjimečné.
Z Hlavy první bych vypíchla především tyto dvě zásady:
 • každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, ale nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
 • nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství (jak tomu před r.1989 klidně být mohlo..)
Hlava II. pojednává o zákonodárné moci a legislativním procesu
Běžně se setkávám s lidmi, kteří neví, co je to legislativa. A protože podle mého je to pojem, jež by měl být znám alespoň většině obyvatelstva, tak tedy - je to tvorba a schvalování zákonů. Legislativního procesu se smí ,,dopustit" pouze zákonodárné orgány. Těmi jsou obě komory Parlamentu ČR.
Jsem přesvědčena o tom, že znáte všici jejich názvy - senát a posl. sněmovna. Ale víte, která komora je horní a která dolní? Nooooo...? Asi ne, co?:p neva, ono to není ani nijak zvlášt důležité, ale pro jistotu.. horní komora je senát, dolní (překvapivě) poslanecká sněmovna.
V první fázi legislativního procesu hlasuje poslanecká sněmovna, která poté svůj návrh předloží senátu. Senát může návrh schválit nebo je vrátit. Učiní-li tak, poslanci znovu hlasují. Pokud ale návrh ,,projde" znova, senát je již odmítnout nemůže a dokument putuje přímo do presidentské kanceláře, kde pan president svým podpis potvrdí jeho vstup do právního řádu.
(nutno podotknout, že i on má možnost nesouhlasit s předloženým návrhem a vrátit je k zpětnému projednání, čímž začíná proces nanovo, ale podruhé už nemá pan president možnost ,,úniku")

Dalším tématem je volební právo aktivní a pasivní.
Důležité jsou parlamentní volby, po jak dlouhé době a za jakým účelem se pořádají je nejspíš jasné (kdyby někdo nevěděl.. je to jednou za 4 roky a volíme do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.. ale psssst, nic jsem neřekla!), problémem je spíš onen systém poměrného zastoupení. Spousta lidí si myslí, že do sněmovny volí systémem většinovým nebo si dokonce myslí, že je to to samé (to mě dokáže rozplakat, zvlášt když to řekne někdo, kdo se z práva chystá maturovat..)
Systémem poměrného zastoupení hlasujeme pro politické strany účastnící se voleb, nikoli tedy jednotlivé kandidáty (s čímž nezmůže nic ani preferenční hlas.. fakt ne).Podle počtu obdržených voličských hlasů pak dostane strana počet křesel (mandátů) ve sněmovně. A těch křesílek tam je 200..
Většinovým systémem volíme do senátu! Tam už hlasujeme pro kandidáty, vítězí ten, na jehož kontě se nakupí nejvyšší počet hlasů v určeném volebním obvodě - jednoduché. Ale neplést si to;)
Senátorů máme 81, volby probíhají každé dva roky, ale senátora volíme na 6 let. Hlavolam? U nás ve státě jich je mnoho, ale Ústava mezi hlavolamy nepatří, klídek. Prostě se každé dva roky vyměni jedna třetina!
V této Hlavě se dále stkáte s poslaneckou a senátorkou imunitou a právem intepelace. Věci podstatné, ale asi spíš pro lidi na právo zaměřené.. Tak se posuňme dál!

(nemůžu si pomoct..:D právo interpelace je právo poslanců vznášet vůči vládě nebo jejím členům dotazy. Odpověď musí obdržet do 30 dnů ode dne podání.. kruci, to bude tak na tři kapitoly a měl to být nevinný lánek o Ústavě:D k legislativní iniciativiě už ale opravdu nic psát nebudu, vězte, že ani leckterý právník z Plzně to neví;) ježiš tak jenom zkráceně - navrhování právních předpisů zákonodárnému orgánu, oprávnění k tomu jsou poslanci,Senát, vláda, zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku - což je kraj)


Hlava III. už opravdu jen stručně, pro naprosté právní laiky (a pro maturanty, kteří chtějí alespoň 4.. u maturity vám už nikdo 3- nedá, víte, holky..?).
Doménou této části Ústavy je moc výkonná - exekutiva. Takže jednoduše:
orgány vyýkonné moci ve státě jsou
 1. vláda
 2. president
 3. státní zastupitelství
Vláda je vrcholný kolektivní orgán výkonné moci. Její činnost spočívá především v kontrole a řízení státního administrativního aparátu. Vládu určí předseda vítězné strany ve volbách, president ji však musí schválit a ministry, místopředsedy a předsedu vlády jmenuje do funkce on. Pokud je vládě vyslovena nedůvěra Poslanecké sněmovny, (té se odpovídá ze své činnosti) uspořádají se buď předčasné volby nebo vzniká vláda úřednická.
Demise vláda je předána do rukou presidenta republiky.
Presidentské volby probíhají vždy po 5letech a volí obě komory Parlamentu ČR. Hlava státu smí být zvolena max. dvakrát po sobě. Pasivní právo na volbu presidenta má podmínku dosažení 40let života. Jinak řečeno, komu je 39 v den voleb, nesmí být za presidenta zvolen.
Státní zastupitelství zstupuje veřejnou žalobu v trestním řízení.

Hlava IV. pojednává o moci soudní.
Je to moc nezávislá. To znamená, že nesmí být ovlivněna politickou situací ve státě a ze své činnosti se nikomu neodpovídá.
Ústava určuje, že nestrannost soudců nesmí nikdo ohorožovat nebo zasahovat do jejich činnosti.
Soudce nesmí mít žádnou veřejnou funkci (člen zastupitelstva, poslance, senáor..)
Soudcem z povolání smí jen člověk, který splňuje následující podmínky:
 • je trestně i mravněbezúhonný
 • má vysokoškolské právní vzdělání
 • vykonal praxi justičního čekatele
 • složil justiční zkoušku
Do funkce je soudce jmenován presidentem.
Můžete se setkat is podmínkou věku vyššího 30let. Tato podmínka již není platná. Pokud má JUDr., splnil praxi a zkoušku, může být do funkce jmenován dříve - otázkou zůstává, zda se to dá dříve vůbec stihnout. I kdy.. proč ne, když titul dnes můžete mít už za 2 měsíce, že?:p

Důležotá je také soustava soudů. Zvláštní pozici má Ústavní soud ČR, ten jest nezávislým orgánem pro ochranu ústavnosti. Tvoří jej 15 soudců, které do funkcí jmenuje president republiky.
Zvláštní postavení drží i Nejvyšší správní soud ČR - ten má na starosti kontrolu činnosti správního soudnictví.
Dále zde jsou dva Vrchní soudy (Olomouc, Praha), Krajské soudy, Městské (Praha, Brno), Okresní a obvodní soudy (Praha - 10 obvodních soudů).

Hlava V. určí pravomoce a funkce Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (NKÚ)
K čemu tedy hlava dospěla? NKÚ je nezávislý, má za úkol kontrolovat hospodaření se státním majetkem a naplňování státního rozpočtu. Néé, že by to bylo někde vidět, ale to už je jiná pohádka...

Hlava VI. je také zaměřena na jistý orgán. Nyní je to Česká národní banka (ČNB). ČNB je ústřední bankou státu. Měla by zejména pečovat o stabilitu měny, držet dozor nad obchodním trhem, vydávat peníze a stahoat je z oběhu.

Hlava VII. objasňuje správní členění státu. Základní územně správní celek je dle Ústavy obec. Ta je však vždy součát vyššího územně správního celku - kraje.
Obec i kraj jsou samosprávné celky s vlastním zastupitelstvem a jsou oprávněny hospodařit s vlastním majetkem.

A k Hlavě VIII. vám už napíšu jen to, že se týká přechodných a závěrečných ustanovení. Nezoufajte, málokdy se tato hlava nějak podrobněji rozebírá, na SŠ a VOŠ se bere spíš tak okrajově, její znalost se opravdu týká spíš právnických fakult. Pokud nutně chcete o této části Ústavy ČR vědět víc, zajděte do knihovny a žádejte právnickou příručky o Ústavě ČR, odborný tisk, ale v učebnicích pro právně zaměřené SE a VOŠ vážně najdete jen pár řádek.

A tím výklad naší české Ústavy končí. Doufám, že jsem tím článkem byla aspoň trochu užitečná:)
Je důležité znát právní základy státu, jehož občanem ráčíte být.
J. Werich jednou prohlásil, že americká ústava je naivní, neustále se prý musela upravovat, přivěšovaly se na ní nové a nové doplňující předpisy, kterých bylo nakonec tolik, že se ,,..ty apendixy začaly jeden po druhým zanicovat." - tedy, zřejmě měl na mysli, že se vylučovaly nebo si v nějakém svém ujednání jistým způsobem odporovaly. A tak by to nemělo fungovat. Ale řekněte, co myslel tím ,,naivní ústava"? Jak poznáte, že je naivní? Příliš práv a málo povinností? Možná.. ale naše Ústava ČR vznikla po vzoru té americké - po vzoru ústavy ,,největší demokracie světa." (ty úvozovky jsem si nemohla odpustit.. nevím, do jaké míry je demokracie ve Spojených státech uplatňována.. ještě pořád se sem tam nějaký ten apendix zanítí;)..)
Doufejme, že tvůrci naší královny právního řádu tu naivnost vypustili a vzali si to podstatné - zatím to tak vypadá. Nebo se vám na ní zdá být něco naivního...?

Ústava je dokument obdivuhodný, dalo by se o něm psát hodiny a hodiny.. ale na to nemám čas.. škoda:) třeba ještě někdy jindy se k tomu dostanu, ale v nejbližší době s tím nepočítám.

Ústava ČR je obří šupinatý drak smaragdově zelené barvy, má osm ušlechtilých hlav, z kterých chrlí oheň, pokud chce Palament do nějaké hlavičky šťourat. Na to totiž potřebuje vzácný ústavní zákon. A aby byl řádný a nanerušil zdraví (ústavní pořádek) draka trůnícího na špičce právního řádu, je tu její ochránce - nezávislý Ústavní soud ČR, který fuguje a o naší dračici se stará (snad) jak nejlépe jest možno.
Tak ať žijou draci a demokracie!

Nesnáším odběry, ochlasty a chytrolíny;D

29. října 2009 v 21:43 | P. Bloody |  Vita mia in parole
Vysloužené volno se podobá spíš třem dnům samostudia. Zahrabaná v maturitních otázkách.. ale i tak si člověk užije legraci. Dostali jsme nějaké materiály od naši angličtinářky, teda lidi, to jsou perly:D dozvěděla jsem se třeba, že samičky nosí mláďátka ,, in their poach".., mezi materiály na výrobu oděvu pro téma clothes and fashion byl zařazen ,,citron" zřejmě misto cotton.. no prostě legrace někdy:)
Kéž bych si jí tolik užila i u češtiny. Já se jen bojím, že si vytáhnu u maturity vývoj poezie - a to bude průšvih. Co se prózy týče, nebude to problém, ale vyprávět se zápalem o postupném vývoji básnických směrů, rozebírat díla apod. bude tedy zážitek, neb jediní dva básníci, které zvládám, jsou Wolker a Lermontov, možná ještě zvládnu Nezvala či Holana, ale při představě básně Zdechlině podobné se mi dělá úzko... jak mám kruci rozebírat rozklad mrtvoly? Copak jsem patolog? Stačí, že u praktický maturity po nás budou chtít, abychom rozvedli manželství (nepotřebuje na tohle být člověk právníkem? Nebo to u nás pojali ,,po plzeňsku"?)!

Alespoň, že jsem měla víc času na Rozhovory s J. Werichem:) to je jedna z mála pozitivních věcí na mém volnu:D
Dnes jsem musela vstát dřív a jet na odběry krve. Krom toho, že jsem řídila já a byla to hrůza (ještě horší bylo, že mě viděl jet muj Guru! Já jen tiše doufám, že mě třeba nepoznal..), sestřička mi mile oznámila, že na tolik průvodek bude muset té krve vzít rochu víc. ,,Neomdlíváte? No bodej by ji, taková mladá.." - ta mladá prodělala černej kašel, je trvale anemická a díkmy antibiotikům má totálně narušený celý organismus, ale budiž, nic jsem jí radši neříkala:D při třetí zkumavce už mi bylo lehce blivno a kdž jsem vlezla do čekárny, tak se táta zhrozil ,,kolik ti toho brali??":D:D nj, mně holte stačí málo a už se potácim. Výhoda byla, že mě nenutil řídit i zpátky;) to by musel být tuplem sebevrah!
Jen doufám, že všechny testy na protilátky, jaterní testy a celkový krevní obraz už bude v pořádku. Prolévam se sayonarou jako Milan pivem, tak by to mohlo být někde znát.

A volně k dalšímu bodu.. Milan zase na scéně! Párkrát se sice ozval i dřív, ale to byla taková konverzace, že jsem ji radši sama ukončovala. Nečekala jsem však, že by mě mohl třeba chtít vidět. Teda né, že bych na něj měla čas, kord když si představim, že někam pujdem a on se vožere jak to prase:/ ráda bych ho viděla, k tomuse přiznam bez mučení. Ale nechci se na vlastní kůži přesvědčit, že se nezměnil a je to pořád stejný ožralecký čune!
Kéž by se změnit dokázal.. kéž by se tak změnit chtěl!

Vzhledem k tomu, že nějak na pořádné zpravodajství koukám tak, že nekoukám, některé info ke mně doplouvá se zpožděním, ale o to více se nad tím umím rozčílit!
Náš státní rozpočet je na tom sakra bídně, to je notoricky známá věc. Byla tu ale možnost získat nějaké dotace od EU na navržené projekty. Aby se ale mohly projekty navrhnout, musí je někdo vytvořit. Když jsou vytvořené, může se zažádat o jejich financování. Ale odevdání bylo proveditelné pouze do skončení termínu.. který naši páni ministři prostě... zaspali!
Tak já nevím, mám se smát anebo brečet nad ubohým státečkem, jež nemá peníze ani na vyplácení starobních důchodů, musí si proto opět prostředky zapůjčit a nechat ubohé pracující občany dluh splácet? Tohle je tady typické. Státní maturita se řeši rok před plánovaným zavedením, narychlo se zřizují a ruší generálky... člověk by řek, že na ministerstvech mají práce až nad hlavu, ale jak tak koukám.. ony tam ani žádné hlavy nejsou..??
Páni ministři a paní ministryně, buďte tak laskavi a začněte taky pracovat, jo? Alespon pomůžete zmenšit ten dluh ve státním rozpočtu.
Achjo.. snad jediný, jehož prostátní činnost je znát, je prezident (i když udělit státní vyznamenání K. Gottovi.. je to sporné, ale já to osobně tak úplně neschvaluji. Mít talent je hezké, ale neměly při udělování státního vyznamenání hrát roli spíš nějaké zásluhy? Reprezentace státu - zpěvem? ... a to stačí?). Ostatní také činí, jakpakby ne! Jenže spíš protistátně..:D asi pošlu svou nejmenovanou spolužačku na zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby nám tam ty pány poslance trochu srovnala.. a ministry by měl taky někdo srovnat, ale na to jsou všichni krátcí - mělo by je srovnat svědomí, jelikož to, co předvádí (fackování a sprostá slova jsou spíš jenom odvárek proti promeškání termínu na financování chodu téhle republiky, mohli tak vyřešit ty důchody, ježiš copak nechápou, že takhle to dlouho fungovat nemůže a že i stát je právnickou osobou a z pravního i ekonomického hlediska je možný jeho krach??), to už opravdu překračuje meze!

Ouvej ouvej:( vy se smějete, drazí vrstevníci, ale budete to právě VY,kdo bude splácet tyhle miliardové dluhy

.. wtf?

27. října 2009 v 22:11 | P. Bloody |  Vita mia in parole
Vysvětlete mi laskavě někdo, proč se holky držej kluků, co je kazej?? Tady už končí veškerá přiblbá zamilovanost, tohle už je buď posedlost nebo slepota, naprostá slepota!
Můžu do toho ale mluvit? Nemůžu. Můžu dělat vůbec něco?? NE! Stejně to nikdy nebude mít efekt.. waste of breath:(
To, že se z té holky časem stane nespolehlivá, nezodpovědná a ulhaná a.... já nemám slov. Proč chodit do školy od osmi? Proč tam vlstně vůbec chodit ve čtvrťáku, že? Zvlášť si to flákání může dovolit někdo, kdo nemá jediný sešit, jedinou maličkou poznámečku
Takže, když už musím kvůli chlapovi přijít o kamarádku, pokusím se udělat něco, co bude (snad..) trochu užitečné... Holky, kurňa, chlap není podstatou života! Nebo snad je? To, že s ním bydlíte, krásný. Kdyby vás ale přemlouval do práce a ještě vás podporoval v tom, abyste tam chodily namísto plnění školní docházky, slibte mi, že ho pošlete k šípku, protože to už není vztah, to je manipulace! Žádná druhá, třetí, čtvrtá šance. Do pr*ele, kam lidi šoupli svou hrdost????

Pak už nikdy nebude nic jako dřív... když se necháte zmanipulovat, když vyšoupnete své přátele na druhou kolej kvůli partnerovi v 19letech, není to prostě srávný. V žádném věku to není správné, není, není, není!!

Snažím se přemlouvat, že se to ještě vrátí, ale den ode dne je jasné, že je to pryč. Nechápu to, nerozumím, jak ses mohla tak změnit.. vždyť i mně někdy lezeš na nervy, holka zlatá.. no hlavně, že jemu takhle vyhovuješ.

Holky, nelžete svým přátelům, neslibujte jim nic, když to stejně už po vyslovení slibu nechcete splnit.. a už vůbec ne kvůli chlapovi, jasný??
Jak já je nenávidim.. jeden mi ukradl kamarádku, další mi bere sestru, AŤ VŠICHNI CHCÍPNOU!!!!
...a charlie ze všech nejdřív

,,..petici podepsalo mnoho významných osobností.."

27. října 2009 v 17:31 | P. Bloody |  Mýma očima..
Všichni víme, o čem je Lisabonská smlouva?
Předpokládám, že základní informace jsou už veřejně známé - vlastně, předpokládala jsem. Zapnout televizní zpravodajství nebo si přečíst noviny je často o infarkt! Lidé nejen, že nevědí, o co v Lisabonské smlouvě jde, že je to vlastně jeden hnusnej mocenskej pazhnát schopný naši republiku v rámci EU odsunout do pozadí a nechat ji ,,bublat" bez povšimnutí, ale oni tu diskriminační smlouvu dokonce prosazují?! Na základě čeho, proboha?
Vážení ,,prolisabonští" spoluobčané, jak je vám jistě známo - máme jen 10 000 000 obyvatel, což je proti přibližně 60 milionové Francii směšný počet. A pakliže má váhu členského hlasu počet obyvatel ve státě ovlivnit (nebo spíš určit), jsme ztracení. Proč? To je logické - bude se dít prostě to, co odsouhlasí členské státy s vyšším počtem občanů. V případě, že bude naše republika proti, její vyjádření bude platně započítáno a přijato. Ale její ,,ne" bude například šestkrát slabší, než francouzské ,,ano". A o to tady sakra jde!!

Evropská unie slibovala rovnost všech členských státu. Členství v tomto nadnárodním společenství mělo znamenat výhody pro všechny právoplatné členy. Znělo to lákavě, proto ČR spolu s dalšími 9státy v r. 2004 do EU vstoupila. Podmínky pro přijetí naše republička splnila (ještěže není jednou z podmínek průměrné IQ ve státě min. 80 - to by ČR neprošla, zablokoval by to už výsledek Parlamentu ČR:D...), tak proč do toho nejít, vždyť EU garantuje samé dobré věci.
Po slibovaných výhodách se neptám. Je složité zajistit výhody během pěti let, hlavně takové, které bychom zpozorovali okamžitě. Trvá to dlouho, EU je společenství evropslých států, nikoli kouzelný klobouk, ze kterého lze tahat tolik králíků, kolik který členský stát potřebuje. Nicméně naše ekonomika se během posledních let zlepšovala, koruna poměrně rychle stoupala, ale zda to byla zásluha EU, to tedy nevím.. on se totiž tržní mechanismus těžko ovlivňuje mocensky. Poptávka a nabídka si žijí svým životem, je téměř nemožné do nich šťourat. Stejně tak ekonomika je něco, co jede podle svého - ekonomie je neskutečně zajímavá věda:) ekonomické situace se neustále opakují - jen se těžko odhadne, kdy nastane recese (=krize). Ekonomové ji mohou předvídat možná nějaký ten pátek dopředu, ale jsou to stále jen dohady, i když podložené a prezentované vzdělanými lidmi z oboru. Stejně tak se teď ekonomové celého světa dohadují, kdy se z krize zvednem a nastane další přirozená fáze - ekonomický růst.
Moje láska k ekonomice a ekonomii obecně je z těchto řádek asi zřejmá, ale ačkoli je to věda nad vědy (kam se hrabe matematika..), k ní ani k ekonomice jsem se tak úplně dostat nechtěla, ačkoli k tématu výhod a ekonomického rozvoje státu patří a bylo (zvlášt pro mě) nevyhnutelné se propracovat až do ekonomických vod.
To, po čem se chci ptát je ona slibovaná rovnost. Kam se poděla? Že bychom při referendu něco přslechli? Nebo nám bylo cosi zatajeno? Nejspíš muselo - kdo by chtěl vstoupit někam, kde nebude mít stejné podmínky jako ostatní? Ne, ani Češi nejsou tak pitomí.
Tak v čem je chyba? Prozradím to - v touze po moci. Po moci ovládat dění v co nejširším smyslu. Lidé touží po moci už od svého samotného vzniku. Dokonce i opičáci se rvou o výsadní postavení v jejich tlupách.
Nedávno jsem viděla dokument o opicích. A ač je to smutné, přiznávám se, že v jejich chování jsem mohla vypozorovat odvar nejstarších lidských vlastností. Co se opic týče, nabančí si, ukradnou bráchovi banán nebo někoho vytěsní z tlupy - to už je špatné, ale nedělají to často a jen tak pro nic za nic. V případě lidí je problém v tom, že si vymysleli mocenský aparát, soudy, ústavy a právní řády plné zákonů, jež jsou v mnoha případech nedomyšlené. V právních předpisech jsou často mezery - snadno zneužitelné.
Na druhou stranu jsou opičí samičky ochotné postarat se o mláďata, která o svou matku přišla a to i tehdy, když mají samy plné tlapy práce s vlastními opičátky. Podrbou si záda a vyberou si vzájemně blechy.. chrání se v tlupě navzájem. A lidé? Jsou vypočítaví, pomstychtiví, bezohlední. Využijí cizího neúspěchu k vlastnímu vzestupu, lžou, aby si usnadnili život.

Ano, máme plno špatných vlastností - jsme přeci ,,jenom" lidé. Vidíte, jak jsme šikovní? I omluvu jsme si pro sebe vymysleli!

Ale abych se konečně dostala k jádru věci - když velké státy zatoužily po moci, vznikla Lisabonská smlouva. A malé státečky ať se šťouraj v nose. Oni to ujednají za ně. Výborně. A co za pár let? To už se bude jednat rovnou bez nich?? Dnes to ještě stále zní jako hloupost. Dopustíme-li však, aby dokumenty s diskriminačním obsahem procházely (a ještě hůř bez odporu), může to být za několik málo let skutečnost!

Když se náš pan president V. Klaus vytasil s možným napadením Benešových dekretů - lid se proti němu vzbouřil místo toho, aby mu děkoval! Drazí spoluobčané z pohraničí - jestlipak znáte historii vašeho bydliště? Dávejte pozor, abyste tím vlezdoprdelkováním EU nepřišli o střechu nad hlavou!
Měli byste vědět, komu patřil váš dům předtím, než se do něj vaši rodiče či prarodiče po válce nastěhovali. A jestli měl ten původní majitel potomstvo a tomu se podařilo přežít až do dnešních dob, jste možná dost dobře nahraní. Jakto? Inu, budou chtít majetek svých předků zpět! A vy jednoduše ostrouháte.

I tací skvělí kolaborantští hadi byli, jež při obsazení Sudet zažádali o německé občanství - a po válce chtěli zpět české. Někteří odborníci v právní oblasti tvrdí, že byl zločim jim je nepřiznat. Ale posuďme to na tehdejší dobu - co dělali němečtí okupanti v naší zemi, kolik lidí zemřelo (a to nejen při heidrychiádě) a kolik lidí denně umíralo strachy o život svůj a svých blízkých? A někdo se ,,přidal" k Němcům, stal se árijcem (ačkoli to dost dobře nechápu, když rozhlašovali, že jsou nadřazená rasa..) a měl vystaráno!
Kritika Benešových dekretů je částečně oprávněná, ano, bylo to mimořádné poválečné opatření a my ho používáme a potřebujeme dodnes, což podle právníků odporuje antidiskriminačním ústavním nařízením. Ale kruci, o jaké diskriminaci je řeč? Češi byli roku 1938 vydáni napospas Mnichovské dohodě - o nás, bez nás. A to nebyla diskriminace? Nebylo diskriminací zabrání Sudet, okleštění zemí Koruny České a vyštvání českých obyvatel? I tohle je nutné brát v potaz, tím ,,tohle" mám namysli dějiny. Němci zacházeli s českým národem jako se stádečkem prasat, leckdy i hůř.
,,Vždyť je to už víc než 60 let!"- Kdo bude oponovat těmito nebo podobnými slovy, svým způsobem mi nahrává. Je to už spousta let, to, že zločiny proti lidskosti nepodléhají promlčení necháme ladem a podíváme se na nárok Němců a ,,novoNěmců", kteří chtěli kvůli majetku, na území, ze kterého byli díky BD jako Němci odsunuti, zpět české občanství.
Co lidé, kteří se do těchto prostor nastěhovali po r. 1945? Není i tomu už víc než 60let, co zde bydlí, o obydlí a pozemky pečují na vlastní náklady? Když vezmem v potaz stav některých staveb, které přijali za své, muselo stát pravděpodobně hodně úsilí a peněz, než je předělali z barabizen na obyvatelné domy. A přijetím Lisabonského pazhnátu nabydou původní obyvatelé - to je časově nemožné, takže spíš jejich děti a vnoučata - práva vyžadovat tento majetek zpět. Ale je ještě stále jejich? Není to už majetek českých rodin, které zde už nějaký ten rok bydlí a pečují o to, aby se zde bydlet dalo? No, co mi řeknete na tohle, páni právníci? A víte co, zkuste se vyhrabat z ústavních zákonů a mluvte jako logicky uvažující lidé. Protože to, co říká můj profesor veřejné správy, je pravda, a to sice: ,,Právo, logika a spravedlnost se v mnoha případech přímo nesnáší!"


Ještě stále se chcete bouřit proti presidentovi, který přispěchal s něčím rozumným a podmětným? Budete dále podepisovat petici?
Totiž, abych byla přesnější - nejen sledování zpravodajství v TV nebo čtení novin más může přivést k zoufalství. Už i poslech rádia je duševní pohodě nebezpečný! Dnes jsem se z rádia dozvěděla, že už koluje petice, požadující presidentův podpis Lisabonské smlouvy nebo jeho odchod z úřadu presidenta ČR. Je to neuvěřitelný blábol! on nemusí podepsat nic, ani kdyby se napsalo miliony petic, protože to, co podepíše nebo ne je jeho svobodné rozhodnutí!
A já pevně doufam, že to neudělá. Díky bohu má totiž nejen vysokoškolské ekonomické vzdělání (bylo by úžasné, kdybych se mohla stát účastníkem jeho přednášky na VŠE.. pokud se nedostanu na žurnu, ale už tase odbočuju..), ale hlavně vyšší IQ než ty ,,významné osobnosti", jejichž podpis se na petici již vesele vyjímá. Abyste měli představu, kdo jsou ty významné české osobnosti - hudebníci, herci a také intelektuálové z řad českého sportu. To, že je u nás každej blb, co čutá do míče, považován za významnou osobnost českého národa, to bych možná ještě překousla. Ale že se tito ,,političtí znalci a nesporní intelektuálové" serou tak aktivně do politických otázek naší země mě už vážně sráží na kolena!! Pochybuji totiž, že někdo z nich smlouvu četl nebo vůbec tuší, o čem pojednává... chtějí na sebe uozornit nebo co? Předvést se, jak rozumí politice a není jim ukradené, co se na české politické scéně děje? Jestliže ano, pak prokázali pravý opak.

Je mi do breku. Tenhle Lisabonský jed nesmí otrávit naši republiku, pokazit celou myšlenku EU! Jsem moc zvědavá, co by na Lisabonskou smlouvu řekl Winston Churchill, který byl první, kdo navrhoval vznik společenství evropských států po vzoru USA... asi by ho moc mrzelo, kam každá dobrá myšlenka nakonec dospěje.

něco musí být špatně..

23. října 2009 v 15:04 | P. Bloody |  Vita mia in parole
Mimo to, že nemám absolutně žádný volný čas, což mě samo o sobě zabíjí, zjišťuji, že ať se snažím sebevíc, je to k ničemu. Přesněji řečeno, čím víc makám - tím méně se mi to vyplácí.
Proč jsem se učila husitství, renesanci a humanismus jako blázen 4hodiny (a umím to vážně věhlasně, ne nepřeháním, vím i jaké nosil Mistr Jan Hus spodní prádlo, ale neprozdradím vám to:p) problém nastal, když češtinářka přišla do třídy s deseti minutovým zpožděním, dalších deset minut si povídala s němčináří o maturitních otázkách a pak nám tak mimochodem rozdala papíry - a pište. odpovědi na 7otázek. Dovolím si poznamenat, že některé z nich zněly kupříkladu takto:
 • Jan Hus (to je v psané formě tak na 15 - 20 minut a to s rizikem zánětu šlach v zápěstí)
 • renesanční Francie, Španělsko (tak to je na celou půl hodinu, pokud máte v zápěsti zabudovaný motorek, pak to možná stihnete za 20minut)
K tomu bylo ještě dalších 5 otázek. Pochopitelně jsem to nestihla, zkracovala jsem to, jak to jen šlo, stihla jsem napsat tak 50 - 60% toho, co jsem věděla a ještě jsem musela jednu a půl otázky vynechat, abych se vůbec dostala k latinským humanistům. Nestihla jsem ani obsah D§myslného rytíře Don Quijote de la Mancha:(
Co z toho vyplývá? Kdo se naučí sotva polovičku, nemá problém, vše stihne a dostane při nejhorším za 2! A já? Za 3!! Přitom kdyby zkoušela ústně, hodně by se divila, co by od mých spolužaček slyšela... nebo spíš neslyšela.

Veselé, no ne? Může mi někdo laskavě vysvětlit, kde se stala chyba? Co je ve společnosti špatně, že se hlupáci a flákači mají líp, než lidi, co se pro práci na svých výsledcích nestihnou ani najíst?

Nemám čas na kamarádské návštěvy, vycházky, posezení. Nemám čas na svého pejsánka, už si ani nepamatuju, kdy jsem byla se Sárou naposledy venku. A co je pro můj vnitřní stav ještě horší - nemám čas na pravidelné cvičení a protahování (což je nutné vzhledem ke zlobivé achilovce a skoliose páteře..) a hlavně - psaní!!! Něco začnu - a nedokončím. Články, povídky, mám počátek dalšího pokusu o novelku.. nic nestíhám:( jsem zničená.. ať si jde Václav Šašek z Bířkova se svým cestopisem někam, stejně jsem o něm nenapsala ani slovo, úplně stejně jsem ošidila F. Villona. Chci se věnovat taky ,,svému písečku"! Ale kdy? KDY, krucinál????

Poučení z tohoto týdne zní: chceš se mít dobře? Nedělej NIC anebo jen na půl, ono se to srovná samo!(k tomu Husovu spodnímu prádlu.. aby jste neřekli, že jsem vejtaha.. tak já vam to teda povim - s největší pravděpodobností nenosil žádné, páč v té době takové vymoženosti, jako jsou strencle ještě neměli:D)

Volný čas.. co je to?

16. října 2009 v 18:15 | P. Bloody |  Vita mia in parole
Kdysi, ještě na základní škole, jsme si říkali, že volný čas je trendem 20.století. Dříve lidé měli co dělat, aby se vůbec stihli najíst a pak zase makat a makat... Pro mě je tohle poněkud paradox - žiju v 21. století a nemám absolutně žádný volný čas. Ráno vstanu, jdu do školy, po škole běžím na vlak do Prahy nebo k doktorum. Když mám po vyučování výjimečně čas (to je pouze čtvrtek a pátek) nedá se říct, že by byl volný. Oficiálně vlastně je, ale prakticky nedělám nic, co by odpovídalo volnočasovým aktivitám - učím se, co se za celý týden nashromáždilo (třeba včera jsem měla necelé 3hodiny na to, abych se naučila jednu celou maturitní otázku z ČJL o 7stranách.. vážně jen tolik času a jen v den před písemkou - dřív nebyl čas!) a snažím se stihnout účetnictví. Kdybych měla alespoň jen tu školu a účetní brigádku, možná by to ještě šlo, ale slečna Dita a Charlie mi vždy v pondělí a ve středu naloží tuny domácí práce z angličtiny a já mám pouze týden na to, abych i ty splnila na co nejvyšší počet bodů. A to je taky problém. Když už se učím, tak jedině na jedničku.. o to víc mě bolelo Charlieho hodnocení mých písemných prací známkou 3+. I přes to jsem byla pochválena, dokonce nazvána ,,pretty good writer" (asi se nikdy nebudu schopna živit ničím jiným, než psaným slovem..) a ihned ponaučena o svých chybných manýrech ,,you have to follow the tasks!" - což, bohužel, není v mých silách, když píšu práci cestou - ve vlaku, kde na to mám sotva 40minut (jezdím rychlíkem:D)!

Jinak řečeno, dřu jako mezek, zatímco ostatní jsou schopní se o víkendech nudit, chodit do kina, nakupovat, randit... a všechno možné!
Pak se mi nikdo nemůže divit, když se rozčiluji nad poloprázdnou třídou v den, kdy se píše písemka - jedna blbá písemka!
Bodejt by něco uměli, velmožové velectění, když se o víkendu poflakujou, odpoledne ve všední den čučej na film (na jaký, to nevím a vědět nechci, ještě bych se rozplakala!) a kdesi cosi. To je potom těžké připravit se na písemnou práci během jednoho dne, kord když je ten test hlášen víc jak týden předem, že?!
Nad tím mi zůstává rozum stát. Co bych měla dělat já? Kromě školy mám kurz, časově i kvalitativně náročnější, než jsem (a určitě nejen já) očekávala, k tomu se snažím vydělat alespoň nějakou tu korunu.. a zvládám to. Já to musím zvládat!
Dnes nás přišla polovička, proto se při písemce z maturitní otázky třída ani nedělila na oddělení (k naší velké spokojenosti - Wolkera tak mohli napsat všichni:D). To, že někteří měli tahák,... no, asi takhle - tahák pochopím u prváků a druháků.. možná i u třeťáků, dejme tomu. Třeba i studentovi maturitního ročníku bych taháček odpustila, pokud by se jednalo o nematuritní předmět. Ale psát maturitní otázku z ČJL ve čtvrťáku s tahákem a ještě to nedat na jedničku, to je víc než sííííííííla!
Kde děvčata berou prachy, když nechodí nikam do práce, to už nějak neřeším, pomalu si zvykám, že je normální mít příbuzenstvo (nebo partnera) jako sponzora.. (díky bohu, jsem naštěstí nenormální!).

Netvrdím, že jsem super žena a ostatní močky, ovšem pravdou zůstává, že oproti nim jedu na dvoj(troj?)násobných otáčkách... a tohle nasazení dokázalo jednu neuvěřitelnou věc, prosím pěkně, musím se pochlubit (i když je na tom vlastně jen málo, čím se chlubit dá..).
Už to bude brzy měsíc, kdy mi začala nebezpečně stoupat teplota, cítila jsem se slabá a unavená - ale nepolevila jsem v ničem. S antibiotiky jsem si s úsměvem pochodovala po světě, rozervala si kašláním krk, nemohla pořádně jíst ani mluvit. Doktorku jsem trochu děsila, udělala mi plno odběrů a poslala mě na mnoho vyšetření, jejichž výsledek jsem se dozvěděla až dnes (připouštím, že jsem šla na prohlídku až po týdnu stráveném v horečkách) - proběhl u mě para (nevím, co to je to para) černý kašel, ale byl částečně potlačen antibiotiky a částečně.. paní doktorka neví, ještě mi udělají test na protilátky:) ale myslim, že ta druhá část, co toho parazita dodělala jsem byla prostě já sama, svou vůlí a neochotou připustit si, že bych mohla být nemocná a můj harmonogram narušen.
Podívejte se - někdo dvakrát kýchne a válí se týden doma. Já s černým kašlem trajdala jako zdravá holka! A co z toho plyne? Placebo efekt funguje! Kdo prostě chce být nemocný a ulejt se, nějakou nemoc vždycky přiláká. Kdo chce být zdravý, popere se i s černým kašlem a to zcela za běhu...

Btw, ta zpráva o mé nemoci mě poměrně vyděsila, když si pomyslím, kolik lidí jsem mohla nakazit - a vlastně ještě můžu, protože kašel ještě doznívá, v krvi ho pořád dost zůstalo.. ale nikdo v mém okolí nepokašlává, nemá ucpané dutiny (nemluví jako idiot, což jsem si musela protrpět snad celých 14dní, než se to uvolnilo) a odpolední horečky.. prostě nikdo nejeví stejné přínaky, jaké jsem jevila já, tak je to asi vsuchu!:)

No.. jdu na to ÚČTO:p
Tak buďte zdrávi;)

See the light - Green Day

5. října 2009 v 20:13 | P. Bloody |  Songotéka
Tuto písničku si dovolím věnovat všem těm, kdo se snaží (znovu)nalézt naději, světlo na konci tunelu, za kterým by mohli směle postupovat dál a dál kupředu.
Sama bych se ráda něčeho takového dopustila... a věřte mi, i když existují slabé chvilky a i když se sere jedna věc za druhou - neznamená to, že jste to VY, kdo je špatný, kdo chybuje! Všechno je to jedna velká show, takže hlavu vzhůru, vždycky to jde. Ano, jsme lidé, prostě děláme chyby a blbosti. Ovšem ten, kdo se z nich dokáže poučit je na tom líp, než ten, komu někdo vydupal cestičku, o koho je pečováno. My to totiž můžeme zvládnout sami, úplně všichni, protože na to máme a protože to má smysl... jen se nevzdát! SEE THE LIGHT!!!!
... and do not lose your sight!!


Well I crossed the river
fell into the sea
where the non-believers
go beyond belief
then I scratched the surface
in the mouth of hell
running our of service
in the blood I fell

Well I, I just wanna see the light
and I don't wanna lose my sight
I just wanna see the light
I need to know what's worth the fight

I've been wasted
pills and alcohol
I've been chasing
down the pool halls
then I drank the water
from a hurricane
and I set a fire
just to see the flame

Well I, I just wanna see the light
and I don't wanna lose my sight
I just wanna see the light
and I need to know what's worth the fight

I crossed the desert,
reaching higher ground
then I found the pavement
to take the liars down
But it's gone forever never too late
where the ever after is in the hands of fate

Well I, I just wanna see the light
And I, I don't wanna lose my sight
Well I, I just wanna see the light
And I need to know what´s worth the fight

Nezájem a stereotyp - modla mladých lidí??

4. října 2009 v 19:03 | P. Bloody |  Mýma očima..
Co chtěl básník nadpisem říct... chtěl říct to, že lidé, bohužel i ti mladí, mají radši svůj zažitý stereotyp. V sobotu dělám to a to, nebudu to měnit, ať se děje, co se děje.
Stále častěji dostávám od svých vrstevníků a vrstevnic odpověď NEMŮŽU, ale když se zeptám proč, vykrucují se, žádný skutečně opodstatněný důvod nemají, prostě se jim NECHCE. A už Jan Werich říkal: ,,Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože jednou přijde horší situace - budeš chtít, ale nebudeš moct!"
A pan Werich byl velmi inteligentní pán, který věděl, co říká. Tedy nejde jen o to, že jednou třeba budete chtít, ale nebude to možné... mně jde teď o to, že mladí lidé prostě nežijí, oni raděj ,,stereotypují", s protějškem nebo sami, ale prostě se zabíjej!
Uznávám, že já jsem ten případ, který zpracovává maturitní otázky a namísto chlastaček doma čte. Jak jsem ale někam pozvaná, jdu!
Jo, já chápu, že o víkendu odpoledne jste zvyklí se svou slečnou koukat na film (povětšinou stupidní americký ksindl o ničem, ale budiž...), ale stane se, že jednou za rok má někdo narozeniny, výročí, promoce.. a pozve vás. Jste srdečně zváni a vy na to: ,,Jé, já ale v sobotu v 19:00 nemůžu..." na otázku proč se zatváříte uraženě a vyštěknete něco ve smyslu: ,,Prostě už něco mam!"

Nikdy se vám to nestalo?
Odpověděli jste tak někdy?

Nevím tak docela, zda se jedná o stereotyp nebo o čistou lenost. Uznejme ale, že obojí je špatné! Pořád si myslím, že je lepší psát maturitní otázky a číst (třeba i nepovinnou četbu), než čučet na film a dělat úplný prd.
Sakra, já přece po nikom nechci, aby si chodil každý týden vychlastávat mozkové buňky! Chci jen vidět zájem, alespoň minimální zájem o okolí!

Takže: jste vážně tak zajetí v kolejích stereotypu, natolik líní nebo tak strašně nesnášíte své kamarády, že nejste schopni si udělat v jeden den za půl roku čas? Vynechat návštěvu kina, hospody nebo válení se doma u obrazovky?
Pokud ne,... pak nemám slov!!

... aneb svůj k svému...?

3. října 2009 v 14:57 | P. Bloody |  (Ne)konkrétní postřehy a komentáře

Zatímco člověk moudrý ocení i pokrok lidí s méně výkonnou myslitelnou, hlupák zase jen hlupáka pochválí...
...ale škoda to není...;)